Neįgaliesiems

                                                                                                                                                                              Patvirtinta

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2016 m. balandžio 28 d.

    įsakymu Nr.V1- 106         

Mokamų paslaugų  teikimo ir apmokėjimo tvarka

           

I. Bendroji dalis.

 

  1. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – Įstaiga) turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir mokamas nemedicinines paslaugas, už kurias jų gavėjai turi sumokėti.
  2. Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
  3. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
  4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
  5. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
  6. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
  7. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, Įstaigoje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
  8. Mokamos paslaugos, tyrimai ir procedūros gali būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu yra  užtikrinama, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

6.  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti,  sąrašą, kainas, kainų indeksavimo ir paslaugų teikimo tvarką tvirtina LR Sveikatos apsaugos ministerija.

7.  Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainos yra skelbiama viešai Įstaigos internetiniame puslapyje.

8. Įstaigos darbuotojas, prieš teikdamas mokamą paslaugą, pasirašytinai supažindina pacientą su mokamų paslaugų tvarka.

II.  Mokamų paslaugų objektas.

 

II. 1. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

9.   Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

9.1. pacientas, neturėdamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS)  asmens sveikatos priežiūros gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi į Įstaigą dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;

9.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas paslaugas, tai yra pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras; 

9.3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o ambulatorines ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti Įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorinėmis ligonių kasomis; šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik tada, kai Įstaiga atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

9.3.1. turi būti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planas-grafikas, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų skaičius; planas-grafikas turi būti skelbiamas viešai;

9.3.2. turi būti užtikrinta, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;

9.3.3. pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;

9.4. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

            10. Įstaigoje mokamos paslaugos teikiamos, nutraukiant nėštumą, nesant medicininių indikacijų.

II.2. Mokamos nemedicininės paslaugos 

11. Mokamų kitų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingų jų teikimui užtikrinti, sąrašą ir kainas nustato Įstaigos steigėjas ir tvirtina Įstaigos direktorius.

  

III. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

12. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:

12.1.  pacientas kreipiasi į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių (priėmimo poskyrius), Dienos chirurgijos skyriaus registratūrą, Filialo Poliklinikos registratūrą dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros  paslaugų teikimo;

12.2.  Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus (priėmimo poskyrio) slaugytoja, Dienos chirurgijos skyriaus medicinos registratorė, Filialo Poliklinikos medicinos registratorės:

12.2.1. supažindina pacientą  su  mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (kokios paslaugos teikiamos), mokamų paslaugų teikimo tvarka;

12.2.2. supažindina pacientą su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainomis;

12.2.3. pasirašytinai informuoja pacientą (arba paciento atstovą) apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti Įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą (1999-07-30 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 357 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 1 priede);

12.2.4. surašo paciento duomenis į Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą;

12.2.5. užtikrina, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicininiuose dokumentuose patvirtintų parašu; 

12.2.6. užregistruoja pacientą (ambulatorinių ligonių registravimo knygoje);

12.2.7. pateikia Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą gydytojui specialistui;

12.3. Gydytojas specialistas:

12.3.1. prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, pasirašytinai supažindina pacientą su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.) ir užtikrina, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos);

12.3.2. nusprendžia, kokios mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos pacientui arba rekomenduoja paslaugas, kurias gali pasirinkti pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;

12.3.3. surašo Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lape paslaugos (-ų) teikimo kodus (iš kainyno) arba Valstybinės ligonių kasos direktoriaus klasifikatoriaus patvirtintus kodus;

12.4. Ekonomikos, finansų ir buhalterinės apskaitos tarnyba arba Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus (priėmimo poskyrio) darbuotoja, Filialo buhalterija:

12.4.1. suskaičiuoja, kiek kainuoja paslauga (paslaugos);

12.4.2. priima pinigus už teikiamas paslaugas ir pateikia pacientui kasos aparto čekį;

12.4.3. Pacientui pageidaujant, Finansų ir ekonomikos tarnyba, Filialo buhalterija pateikia PVM sąskaitą faktūrą.

12.5. Pacientas:

12.5.1. sumoka į Įstaigos kasą (Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, priėmimo poskyriuose) už teikiamas paslaugas;

12.5.2. pateikia gydytojui specialistui kasos aparato čekį už teikiamas paslaugas.

12.6. Gydantis gydytojas užtikrina, kad medicinos dokumentuose būtų įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma:

12.6.1. paciento parašu patvirtintas sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo; 12.6.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

12.6.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data;

12.7. Gydantis gydytojas užtikrina, kad formoje Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“  arba 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ būtų įrašas apie sumokėtos sumos dydį.

12.8. Gydytojas specialistas:

12.8.1.  suteikia mokamą paslaugą;

12.8.2. nukreipia  į kitus diagnostinius kabinetus;

12.8.3. guldo į stacionarą. Stacionare gydomam pacientui Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (VNB Nr.8/b) galutinai užpildo gydantis gydytojas;

12.8.4. teikdamas pacientui konsultaciją, pildo medicininę dokumentaciją vadovaujantis darbo instrukcija (DI)  ,,Medicininės dokumentacijos pildymas, teikiant ambulatorinę pagalbą“;

12.8.5. pacientui pageidaujant išduoda išrašą iš ambulatorinės ligos istorijos, tyrimo atsakymą ir kitą reikalingą dokumentaciją;

12.9.  Ekonomikos, finansų ir buhalterinės apskaitos tarnyba, Filiale buhalterija užtikrina, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, ligos istorijos ir pan.) numeris.

12.10.  Statistikos skyrius privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Mokamos nemedicininės paslaugos teikiamos:

13.1. pareiškėjui paprašius suteikti paslaugą:

13.1.1. statistikos skyriuje – informacijos teikimo paslaugos;

13.1.2. skyriuose – informacijos teikimo paslaugos; individualios palatos nuoma; asmens slaugančio vyresnį nei trejų metų vaiką nakvynės paslaugos; maitinimo paslaugos slaugantiems vyresnius nei trejų metų vaikus, nedraustiems ar gulintiems dienos stacionare; mokymai nėščiosioms;

13.1.3. sekretoriate – dokumentų kopijavimo, organizuoja pacientų pervežimo paslaugas;

13.2. Minėtų padalinių darbuotojai:

13.2.1. supažindina pareiškėją su mokėjimo suma;

13.2.2. pareiškėją nukreipia į Įstaigos arba Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus (priėmimo poskyrio) kasą;

13.3. Pareiškėjas:

13.3.1.  sumoka į Įstaigos arba Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus (priėmimo poskyrio) kasą už nurodytą paslaugą;

13.3.2. vykdytojui parodo kasos aparato čekį.

13.4. Vykdytojas suteikia pareiškėjui paslaugą.

IV. Mokamų paslaugų  kainos.

14. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos vadovaujantis:

14.1.1. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į Įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

14.1.2. Įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa.

14.2.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

14.2.2. nutraukiamas nėštumas, nesant medicininių indikacijų;

14.2.3. atliekami tyrimai paciento pageidavimu ir gydytojui patvirtinus.

14.3. LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų kainynų kainomis, indeksuotomis koeficientu 0,5, kai  paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos stacionare, išskyrus privalomuoju sveikatos draudimu nedraustus pacientus.

15. Nemedicininės paslaugos apmokamos vadovaujantis Įstaigos Steigėjo nustatytomis ir direktoriaus įsakymu patvirtintomis kainomis.

16. Nesuteikus arba nepagrįstai suteikus mokamą paslaugą, pacientui (pareiškėjui) pinigai grąžinami Įstaigos kasoje. Pacientas pateikia kasos aparato čekį, kurį pasirašo gydytojas ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

________________________________

 

 

Vyriausioji finansininkė Renata Sriubienė

Suderinta

Vidaus medicininio audito tarnybos viršininkas  Ramūnas Leišys

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė – teisininkė Lina Voroneckienė